Založ si blog

Výklad knihy Daniel – pápežstvo / Splnené biblické proroctvá / Naplnené biblické proroctvá

V tejto téme spravím výklad knihy Daniel 7 kapitoly, ako i Zjavenia Jána 13 a 17 kapitoly, skrze ktoré si ukážeme že Daniel ako i Ján predpovedali vzostup a panovanie pápežskej moci.

Kniha Daniel sa skladá z viacerých proroctiev. V 2 kapitole sa opisuje Babylonská, Perzská, Grécka a Rímska ríša. V dňoch kráľov rímskej ríše sa predpovedá príchod mesiášskeho kráľovstva Dan 2: 40-45. 5 Kapitola opisuje pád kráľa Baltazára a jeho kráľovstva Dan 5: 17-308 kapitola predpovedá bitku medzi Médsko-Perzskou a Grécko-Macedónskou ríšou, a rozpad Grécko Macedonskej ríše na 4 časti, opis jednotlivých bitiek v týchto 2 ríšach opisuje celá 11 kapitola8 kapitola tiež opisuje vzostup Antiochusa IV, jeho boj proti Izraelu, prerušenie ustavičnej obete v Jeruzalemskom chráme, a znesvätenie jeruzalemského chrámu. 9 Kapitola opisuje časové rozmedzie od znovupostavenia Jeruzalemského chrámu až po príchod Mesiáša, ako i znovuspustošenie Jeruzalemského chrámu a koniec zvieracích obetí.

Pre nás je však dôležitá 7 kapitola. V nej Daniel videl 4 šelmy, pričom tá 4 šelma s rohami predstavuje, ako si ešte ukážeme pápežstvo. Tu je celá 7 kapitola verš po verši :

________________

KNIHA DANIEL 7 KAPITOLA

1-6 verš :„1 V prvom roku babylonského kráľa Baltazára mal Daniel sen, videnie, ktoré mu prešlo hlavou. Potom sen napísal.2 Daniel povedal: „Videl som vo svojom nočnom videní a hľa, štyri vetry nebies rozbúrili veľké more 3 a z mora vystúpili štyri veľké zvieratá; boli od seba odlišné. 4 Prvé bolo ako lev a malo orlie krídla. Díval som sa, kým mu vytrhali krídla, postavili ho na dve nohy ako človeka a dali mu ľudské srdce. 5 A hľa, iné zviera, druhé, podobné medveďovi, bolo postavené na jednom boku a malo tri rebrá v pysku. A hovorili mu: »Hore sa, žer veľa mäsa!« 6 Potom som videl iné, ako leopard; toto malo na chrbte štyri vtáčie krídla; zviera malo štyri hlavy a dostalo sa mu vladárstva.“

Prvé zviera, okrídlený lev, zvýrazňuje Babylonské kráľovstvo Jer 4,7; 49,19; 50,17; orla: Jer 4,13; 48,40; 49,22; Hab 1,8; Ez 17,3. Dan 7,5 – Medveď je symbolom Médsko-Perzskej ríše, ktorá sa opierala len o mocnejších Peržanov. To označuje pololežatá poloha medveďa, ktorý sa opiera len o jeden bok. Zakladateľ ríše Kýros podmanil r. 547 Lýdiu, r. 539 Babylon; jeho syn Kambyzes r. 525 Egypt. To sú tri rebrá v pysku medveďa. Žraním mäsa sa znázorňujú výpady ďalších panovníkov ríše, Daria I., Hystaspa a Xerxesa I. Dan 7,6 – Leopard so štyrmi krídlami a štyrmi hlavami je Ríša Alexandra Veľkého, ktorá sa po jeho smrti rozdelila na štyri kráľovstvá: Seleukus Nikátor dostal Sýriu, Ptolemeus Lagi Egypt, Kasander Macedóniu a Lysimachus Tráciu.

________________

7 verš : „7 Potom som videl v nočných videniach štvrté zviera, hrozné, strašné a nadmieru mocné; malo veľké železné zuby, žralo a drúzgalo, ostatok však pošliapalo nohami. Bolo rozdielne od všetkých skorších zvierat a malo desať rohov“

„štvrté zviera, hrozné, strašné“

Štvrté zviera predstavuje RKC. Jej skutky boli hrozné a strašné. RKC počas svojej existencie zabila počas inkvizície milióny skutočných kresťanov, nehovoriac o tom, že kompletne prekrútila zmysel biblických veršov, čím vedie ako najväčšia a najrozšírenejšia kresťanská organizácia do pekla miliardy ľudí !

„a nadmieru mocné“

RKC je dnes naozaj nadmieru mocná v duchovnej sfére, je rozšírená po celej Zemi a má 1,3 miliardu členov !

„malo veľké železné zuby, žralo a drúzgalo, ostatok však pošliapalo nohami“

Malo veľké zuby a teda aj veľa prijímalo. RKC s 1,3 miliardami členmi je dnes jednou z najbohatších inštitúcii sveta. Ostatok ničilo, šliapalo a to buď fyzicky (RKC inkvizícia) alebo duševne (heretické učenie).

„Bolo rozdielne od všetkých skorších zvierat a malo desať rohov“

Bolo rozdielne v tom, že zatiaľ čo ostatné kráľovstva zanikli, toto kráľovstvo zostane až do konca sveta. Kým ostatné kráľovstvá boli politické kráľovstva, toto kráľovstvo je politicko duchovné a narozdiel od ostatných kráľovstiev, tomuto kráľovstvu sa podarí vrhnút do duchovnej záhuby miliardy ľudí !!

„a malo desať rohov“

10 rohov je 10 kráľov – kráľovstiev Dan 7:24

___________________

8 verš : „8 Pozoroval som rohy a hľa, iný roh, malý sa dvíhal medzi nimi. Nato boli tri zo skorších rohov pred ním vytrhnuté; a hľa, na tomto rohu boli oči ako ľudské oči a ústa, ktoré hovorili veľké veci.“

„iný roh, malý“

Tento roh predstavuje pápežský štát. Nachádza sa na hlave 4 zvieraťa, ktorým je RKC, čiže je jeho súčasťou. Tento roh je malý, pretože pápežský štát tvoril počas histórie vždy len malé územie. Aj v čase svojej najväčšej éry bolo jeho územie (žltá farba na mape) rovnako veľké ako asi dnešné Slovensko. Dnes je územie pápežského štátu (dnešný Vatikán) ešte menšie. Pápežský štát vznikol v roku 754, keď Pepin III, kráľ Frankov , daroval pápežovi Štefanovi II ., ako dočasnému panovníkovi, pozemky, ktoré predtým vlastnili ariánski Longobardi , a pridal ich k pozemkom a iným nehnuteľnostiam, ktoré predtým získali a v držbe rímskych biskupov ako zemepánov od čias Konštantína ďalej.

https://en.wikipedia.org/wiki/Papal_States

„sa dvíhal medzi nimi.“

Dvíhal sa, a teda sa vyvíjal, postupne získaval svoju silu. Pápežský štát = pápežstvo tiež nezískalo svoju silu zo dna na deň, či z roka na rok, bol to pomalý proces, ktorý sa začal Konštantinovým zlegalizovaným kresťanstva v roku 313, kedy sa kresťanstvo zmiešalo s pohanstvom, čo umožnilo vznik a vývin rímskokatolíckej cirkvi a jej pápežskej náuky, a zavŕšil v roku 538 kedy pápežská cirkev získala náboženskú a občiansku moc, keď cisár Justinián vydal dekrét , ktorým sa pápež stal hlavou všetkých cirkví.

https://en.wikipedia.org/wiki/538

„medzi nimi.“

A teda malý roh sa nachádza medzi 10 rohmi, v strede medzi rohmi. Tých veľkých rohov je 10 a predstavujú 10 kráľov – královstiev Dan 7:24. Ide o nasledujúce kráľovstva ako vidíme vyznačené na obrázku :

1 : Nemecké kráľovstvo, v 12 storočí premenované na Svätá rímska ríša / 2 : Taliansko / 3 : Burgundy / 4 : Bohemia / 5 : Anglicko / 6 : Írsko / 7 : Poľsko / 8 : / Provensálsko / 9 : Aragónsko – severovýchodne Španielsko / 10 : Norsko

Všimnime si že pápežský štát – malý roh (vyznačený žltým kruhom) sa nachádza v strede medzi kráľovstvami – rohmi, a teda skutočne platí, že malý roh sa nachádza v strede medzi rohmi.

„Nato boli tri zo skorších rohov pred ním vytrhnuté“

Pápežský štát začal existovať od roku 754. Nemecká ríša začala existovať okolo roku 900. Nemeckej ríše sa podarilo podarilo dobyť celé územie Burgund, Provensálska a Bohémie, a teda tieto 3 rohy, boli nemeckou ríšou, respektíve Svätou rímskou ríšou kompletne vytrhnuté. Svätá rímska ríša dobyla aj veľkú časť Talianska a Poľska, avšak nie celé Taliansko, a nie celé Poľsko, čiže sa na nich nevzťahuje, že boli tiež kompletne vytrhnutý. Iba 3 kráľovstva boli kompletne vytrhnuté. Toto bol teritoriálne najväčší úspech svätej rímskej ríše, daľšie územia už nezískala.

https://en.wikipedia.org/wiki/Holy_Roman_Empire

Treba dodať že Svätá rímska ríša síce teritoriálne netvorila pápežský štát, no bola pápežskému štátu priamo podriadená. Panovníkov do Svätej rímskej ríše totiž vyberali samotní pápeži. Každý panovník svätej rímskej ríše preto musel byť odsúhlasený pápežom a korunovaní pápežom, boli to v podstate pápežské bábky.

OTÁZKA : A čo zvyšných 6 rohov – Taliansko, Anglicko, Írsko, Poľsko, Aragónsko, Norsko, čo majú spoločné s malým rohom – pápežstvom ? 

Veľká časť Talianska ako sme videli z obrázku bola teritoriálne pod nadvládou Svätej rímskej ríše. Čo sa týka Anglicka, Írska, Poľska, Sicílie, Aragónska a Nórska, tie boli počas vlády pápeža Inocenta III (1196 – 1216) pod vazalskou nadvládou pápežského štátu. Takže si to zhrňme, šelma je RKC, malý roh na hlave šelmy pápežský štát, a ostatných 10 rohov na hlave šelmy sú buď krajiny, ktoré kompletne dobyla Svätá Rímska ríša (riadená pápežským štátom) , alebo ich dostala pod svojou vazalskú kontrolu.

https://sk.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1pe%C5%BE

z číselného hladiska je tiež zaujímavé, že v čase kedy Inocent III vládol (1196-1216), boli vykorenené 3 rohy, všimnite si ten súvis medzi III a 3 rohmi. Pápež Inocent III bol najideálnejším kandidátom, ktorého Daniel označil ako „malý roh“. Inocent III mal o svojom postavení vznešenú predstavu ako o Kristovom vikárovi (titul, ktorý zaviedol), ktorý je menej ako Boh a viac ako človek a má vládnuť nielen všeobecnej cirkvi, ale celému svetu. Riadil sa heslom: čo on prehlási za právo, je Božie právo a iba pápež smie určovať čo je Božia vôľa. Počas jeho panovania sa viedlo prenasledovanie kresťanských Valdéncov i Albigéncov. Počas jeho vlády sa dostalo do vazalskej poddanosti pápežskému štátu 6 kráľovstiev, rohov, ako sme si už spomínali. Do cirkevných dejín sa zapísal ako jeden z najvýznamnejších pontifikov, ktorý sa v snahe o pápežskú svetovládu neváhal uchyľovať ani k mocenským prostriedkom.

https://sk.wikipedia.org/wiki/Inocent_III.

„a hľa, na tomto rohu boli oči ako ľudské oči a ústa, ktoré hovorili veľké veci.“

To znamená, že roh predstavuje živý mysliaci objekt, pápežstvo toto spĺňa. Veľké veci sú slová, ktoré majú veľký vplyv na obyvateľstvo Zeme.

_________________

9-11 verš : „9 Pozeral som sa kým postavili tróny a zasadol Starec dní; jeho rúcho bolo biele ako sneh a vlasy na jeho hlave boli ako čistučká vlna; jeho trón bol plameň ohňa a jeho kolesá blčiaci oheň. 10 Ohnivá rieka prúdila a vychádzala od neho; tisíce tisícov mu slúžili a desaťtisíce desaťtisícov stáli pred ním: začal súd a otvorili sa knihy. 11 Pozeral som sa pri zvuku veľkých rečí, ktoré hovoril roh; pozeral som sa kým bolo zviera zabité, jeho telo zničené a hodené do blčiaceho ohňa.“

4 zviera (RKC) bude pri poslednom súde zabité a hodené do ohnivého jazera. Do ohnivého jazera bude hodené až pri poslednom súde, čo teda znamená, že bude existovať až do konca sveta.

__________________

12 verš : „12 Aj ostatným zvieratám už bola odňatá moc a bola im určená dĺžka života na istý čas.“

„Aj ostatným zvieratám“

Ostatné tri, ktoré reprezentujú babylonskú, perzskú a grécku monarchiu

„už bola odňatá moc a bola im určená dĺžka života na istý čas.“

Teritoriálne zisky týchto kráľovstiev už zanikli, už prišli o svoju moc. Tieto kráľovstva najprv prišli o svoje teritoriálne zisky, a potom sa pomaly ale isto rozpadali až zanikli, a teda ich životnosť na Zemi bola iba „na určitý čas“ a nie až do „skončenia sveta“.

_______________

13-14 verš : „13 Videl som v nočnom videní a hľa, v oblakoch neba prichádzal ktosi ako Syn človeka; prišiel až k Starcovi dní, priviedli ho pred neho. 14 A jemu bola odovzdaná vláda a kráľovstvo, takže jemu slúžili všetky národy, kmene a nárečia; jeho vláda je vláda večná, ktorá nezaniká, a jeho kráľovstvo, ktoré nezahynie. 15“

Opis Mesiášskeho kráľovstva

________________

15 verš : „Môj – Danielov – duch ustrnul v schránke a videnia, ktoré mi prešli hlavou, ma podesili.“

Daniela predesili videnia, že pápežstvo získa duchovnú nadvládu nad celým svetom, prekrúti Božie slovo a uvedie do pekla miliardy ľudí ! Iba toto mohlo Daniela ako Božieho služobníka tak veľmi predesiť. Daniel žil v čase Babylonskej nadvlády, on bol na okupáciu a rozpínajúce sa ríše zvyknutí a adaptovaní, toto by Daniela nemohlo tak veľmi podesiť, keby všetko čo v zjavení videl boli iba rozpínajúce sa ríše, a nakoniec Boží služobník si nikdy nerobí starosť z okupácie, sám Daniel slúžil Babylonskému kráľu, bol jeho poddaným. Boží služobník si robí len jedinú starosť, a to je spása svojej duše a duší druhých.

_______________

16-20 verš : „16 Priblížil som sa k jednému z tých, čo tam stáli, a pýtal som sa ho na istotu o tomto všetkom. I povedal mi a vyložil mi význam vecí: 17 »Tieto štyri veľké zvieratá sú štyria králi, ktorí povstanú zo zeme. 18 Ale kráľovstvo dostanú svätí Najvyššieho a kráľovstvo si udržia naveky a na veky vekov.« 19 Potom som chcel istotu o štvrtom zvierati, ktoré bolo odlišné od všetkých, nadmieru hrozné, zuby malo zo železa a pazúry z kovu; žralo a drúzgalo, ostatok však šliapalo nohami. 20 A o desiatich rohoch, ktoré malo na hlave, a o tom zvláštnom, ktorý vyrástol a pred ktorým tri klesli; na tomto rohu boli oči a ústa, ktoré hovorili veľké veci, a podľa výzoru bol väčší než ostatné.“

Poznámka : Nič nové, význam týchto veršov sme si už hovorili v predchádzajúcich veršoch.

______________

23-24 verš : „23 Povedal toto: »Štvrté zviera bude štvrté kráľovstvo na zemi, ktoré bude rozdielne od všetkých kráľovstiev, bude zožierať, mlátiť a šliapať celú zem. 24 A desať rohov: z toho kráľovstva povstane desať kráľov, po nich však povstane iný, ten bude rozdielny od skorších a troch kráľov zosadí.“

„24 A desať rohov: z toho kráľovstva povstane desať kráľov“

4 kráľovstvo je RKC, ako sme si už hovorili. Z RKC povstane 10 kráľov – rohov – kráľovstiev, ktorých identifikáciu sme už zmieňovali. V akom zmysle však títo králi povstali z RKC ? V čom povstali ? Povstali v tom, že začali prenasledovať kresťanov spolu s RKC Zjv 17:12-14.

„po nich však povstane iný, ten bude rozdielny od skorších a troch kráľov zosadí.“

„Po 10 rohov – 10 kráľovstiev, povstane iné kráľovstvo, a tou je RKC. Pozor, je tu výraz „povstane“, a nie „vznikne“, to teda znamená, že v tom čase RKC už existovala, zmenilo sa len to, že v tom čase RKC získala svoju silu – „povstala“. Keď niekto existuje, ale je slabý hovorí sa „sedí“; „odpočíva“ ale akonáhle získa silu už sa hovorí „vstal“; „povstal“.

Toto sa splnilo ako sme si už hovorili v čase vládnutia pápeža Inocenta III (1196-1214), za jeho vládnutia, RKC sa skrze Veľkonemeckú ríšu alias Svatú rímsku ríšu podarilo zosadiť 3 kráľovstva a dať do vazalskej poddanosti zvyšné rohy – kráľovstva.

________________

21 verš : „21 Díval som sa a tento roh viedol vojnu so svätými a prevládal ich“

„tento roh viedol vojnu so svätými“

Pápežská inkvizícia

„a prevládal ich“

Mal nad nimi politickú a mocenskú kontrolu, nie v duchovnej sfére, ale v telesnej sfére.

_________________

22 verš : „22 kým neprišiel Starec dní a dal právo svätým Najvyššieho. A prišiel čas, keď kráľovstvo dostali svätí.“

„a dal právo svätým Najvyššieho“

Pod právom sa tu rozumie politické právo a náboženskú slobodu vyznávať protestantské náboženstvo bez hrozby prenasledovania. Toto sa splnilo až na začiatku 19 storočia kedy ku katolíckej inkvizícii už viac nedochádzalo.

PS : Niektorí s výkladom tohto veršu nesúhlasia, pretože výraz „kým nepríde Starec dní“ aplikujú na Kristov druhý príchod a teda na koniec sveta. Ale v takomto výklade sú 2 problémy :

1 : Starec dní, nie je Syn človeka, nie je to Kristus, ide o dve rozdielne bytosti Dan 7:13

Kniha proroka Daniela 7:13

„Videl som v nočnom videní a hľa, v oblakoch neba prichádzal ktosi ako Syn človeka; prišiel až k Starcovi dní, priviedli ho pred neho.“

Starec dní teda nepredstavuje Krista. Starec dní už na Zem prišiel, Kristus ešte nie. Ide o dve odlišné príchody. Starec dní už na Zem prišiel a prišiel v neviditeľnej forme, Kristus ešte neprišiel, no keď príde príde vo viditeľnej forme, kedy ho uvidí každé oko Zjv 1:7

2 : Až do príchodu Starca dní, má roh prevládať svatých. Lenže inkvizícia už skončila, malý roh svätých už neprevláda telesne, a ani duchovne nemá vládu nad svätými. Príchod Starca dní teda nemožne aplikovať na budúcnosť, ale na minulosť, ktorá sa už stala.

___________________

25 verš : „25 Bude hovoriť reči proti Najvyššiemu a bude nivočiť svätých Najvyššieho, bude chcieť zmeniť časy a zákon a budú odovzdaní do jeho ruky na čas a časy a pol času.“

„Bude hovoriť reči proti Najvyššiemu“

Bude prekrúcať Božie slovo a viesť rúhavé učenie. To dnes spĺňa do bodky pápežstvo s jeho rúhavým učením.

„bude chcieť zmeniť časy“

Súčasný kalendár sa nazýva Gregoriánsky kalendár kvôli zmenám kalendára (Časov), ktoré vykonal pápež Gregor. Gregoriánsky kalendár je kalendár používaný vo väčšine častí sveta. Do platnosti vstúpil v októbri 1582 po pápežskej bule Inter gravissimas vydanej pápežom Gregorom XIII, ktorá ju zaviedla ako modifikáciu a náhradu juliánskeho kalendára.

https://sk.wikipedia.org/wiki/Gregori%C3%A1nsky_kalend%C3%A1r

„a zákon“

Pápežstvo zmenilo Boží Zákon – Bibliu, tým že ju totálne prekrútilo.

„a budú odovzdaní (svätí Najvyššieho) do jeho ruky na čas a časy a pol času.“

Ide dokopy o 1260 dní. 1260 dní budú svätí pod nadvládou pápežstva. Avšak pozor, v Písme sa 1 den niekedy počíta ako 1 rok Dan 9:26; Ez 4:6; Nm 14:34; Gn 6:3;

Pre nás je však veľmi podstatné, že sám Daniel používal označenie dni na roky. Tak napríklad v Dan 9:25.26 používa dni na označenie rokov

Kniha proroka Daniela 9:25-26

„25 Vedz teda a pochop: Od vyjdenia rozkazu, aby sa Jeruzalem znova postavil, až po pomazané knieža bude sedem týždňov a šesťdesiatdva týždňov; znovu sa postaví ulica i múry v úzkosti časov. 26 Po šesťdesiatich dvoch týždňoch zabijú pomazaného bez toho, že by mal (vinu).“

Keď od r. 458 pr. Kr. (Stavna Jeruzalemského chrámu) počítame 7+62 roč. týždňov, to jest 483 dní, a teda 483 rokov, dostaneme rok 26 po Kr. Toto je asi rok Kristovho krstu. Po tomto roku zomrel Spasiteľ: čas jeho smrti je určený presnejšie v 27. verši. Ak teda používa Daniel dni na roky, v Dan 9:25, je zcela zrejmé, že tak isto robí aj v Dan 7:25

Pápeži katolíckej cirkvi mocensky vládli 1260 rokov, od 538 do 1798 nášho letopočtu (1260 rokov).V roku 538 nášho letopočtu získala pápežská cirkev náboženskú a občiansku moc (to pápežstvu výrazne pomohlo pri tvorbe inkvizičných zákonov), keď cisár Justinián vydal dekrét , ktorým sa pápež stal hlavou všetkých cirkví. V roku 1798 Napoleonova armáda vpochodovala do Ríma a zatkla pápeža Pia VI, čím sa vláda pápeža skončila, a tým aj moc katolíckej inkvizície. V roku 1798 pápežský štát prestal existovať, a Napoleon vyhlásil rímsku republiku.

https://sk.wikipedia.org/wiki/Pius_VI.

_________________

26-28 verš : „26 Ale bude zasadať súd a odníme mu moc, aby ju zničil a zhubil až do konca. 27 Kráľovstvo však, vláda a moc nad kráľovstvami pod celým nebom bude odovzdaná ľudu svätých Najvyššieho; jeho kráľovstvo je večné kráľovstvo a jemu slúžia a poslúchajú ho všetky mocnárstva.« 28 (Potiaľto je koniec veci.) Mňa, Daniela, veľmi predesili moje myšlienky, tvár sa mi zmenila, ale vec som zachoval vo svojom srdci.“

Pápežská moc bola odnímaná a zničená do konca v roku 1798.

___________________

ZJAVENIE JANA 13 KAPITOLA

1 verš :
Videl som z mora vystupovať šelmu ktorá mala desať rohov a sedem hláv; na rohoch desať diadémov a na hlavách rúhavé mená.“ –

Sedem hláv je 7 vrchov Ríma Zjv 17:9 

Zjavenie Jána 17:9

„9 Kto je múdry, tu má vysvetlenie: Sedem hláv je sedem vrchov, na ktorých žena (Rímska cirkev) sedí“

10 rohov je 10 kráľov, kráľovstiev Zjv 17:12  s ktorými bola šelma – pápežstvo spojená – pozri výklad k Danielovi kto je tých 10 rohov https://paranormalnejavy1.webnode.sk/kniha-daniel-papezstvo/

Rúhavé mená sú pápežské tituly. Pápeži zvykli nosiť svoje tituly na hlave – čapka Mitra na ktorej mali vypísané názvy svojich titulov. Okrem toho pápeži počas svojej existencie na seba aplikovali viacero titulov, ktoré im nepatrili.

________________________
2 verš :
„podobala sa leopardovi“ –
leopard je typický svojimi mnohopočetnými škvrnami ktoré sú rozšírené po celom jeho tele. Škvrny leoparda teda znázorňujú rozšírenosť RKC po celom svete.

„nohy mala ako medveď“ –
čo značí stabilitu. RKC je naozaj veľmi stabilné. Vo svete existuje už od roku 538 bez toho aby zaniklo, alebo sa výrazne zmenšilo.

„a jej tlama bola ako tlama leva“ –
čo značí jej rúhanie ktoré je počuť do celého sveta

„Drak jej dal svoju silu, svoj trón i veľkú moc“ –
veľká moc v podobe vládnutia nad miliardami veriacimi i vladármi – hlavne počas stredoveku.
______________________
3 verš:
“ Jedna z jej hláv bola akoby smrteľne ranená, ale jej smrteľná rana sa zahojila“ –

Zrejme tu ide o Francúzsku revolúciu, ktorá uštedrila pápežskému štátu smrteľnú ranu. V roku 1798 Napoleonova armáda vpochodovala do Ríma a zatkla pápeža Pia VI, čím sa vláda pápeža skončila. V roku 1798 pápežský štát prestal existovať, a Napoleon vyhlásil rímsku republiku. Avšak v roku 1929 Benito Mussolini obnovil existenciu pápežského štátu, v roku 1929 vznikol pápežský štát Vatikán.

https://sk.wikipedia.org/wiki/Pius_VI.

https://sk.wikipedia.org/wiki/Vatik%C3%A1n

„Celá zem obdivovala šelmu“ –

čo naznačuje že šelma – RKC, ktorým predstaviteľom je pápežstvo, pápež, je rozšírené po celej zemi a veľmi obľúbené, a to platí obzvlášť v dnešnej dobe medzi ekumenickými pápežmi.
______________________

4 verš : „klaňali sa drakovi, že dal moc šelme, a klaňali sa aj šelme a volali: „Kto je podobný šelme a kto môže s ňou bojovať?“ 

„klaňali sa drakovi“

Drak predstavuje satana, ktorý sa nám niekedy objavuje aj skrze falošné zjavenia Márie – pozri verše 11-16

Katolíci sa často krát zvyknú klaňať počas jednotlivých zjavení falošnej Márie. Katolíci sa klanajú zjaveniam Márie nielen preto, že robí zázraky a znamenia, ale aj preto že uznáva pápežstvo a vedie ku konvertovaniu ľudí na katolícku vieru.

„že dal moc šelme“

Falošné Zjavenia Márie robia veľké znamenia a zázraky, tým dávajú šelme – RKC, veľkú duchovnú moc nad ľuďmi – vedú ku konvertovaniu veľké množstvo ľudí na katolícku vieru.

„a klaňali sa aj šelme a volali: „Kto je podobný šelme a kto môže s ňou bojovať?“

Rímski katolíci, ktorí sú rozšírení po celom svete dnes vidia v RKC veľkú autoritu, považujú ju za matku všetkých cirkví, ktorej sa nikto nemôže rovnať a zvíťaziť nad ňou.

__________________

5-6 verš : „5 A dostala tlamu, aby hovorila veľké veci, aby sa rúhala, a dostala moc pôsobiť na štyridsaťdva mesiacov. 6 A aj otvorila tlamu, aby sa rúhala Bohu, aby sa rúhala jeho menu a jeho stánku i tým, čo bývajú v nebi“

Hovorenie veľkých vecí, rúhanie voči Bohu a moc na 42 „mesiacov“ je komplet prevzaté z Daniela, a zmysel týchto výrazov som vykladal v Danielovi, pozri tu :

https://www.posmrtnyzivotexistuje.sk/kniha-daniel-papezstvo/

_______________________
verš 7 : „A bolo jej dovolené viesť vojnu proti svätým a zvíťaziť nad nimi.“

Zrejme je tu narážka na stredovekú inkvizíciu, kedy RKC zabíjala kresťanov, vyhosťovala ich z krajiny a zbavovala práv. Fyzicky teda nad nimi skutočne zvíťazila.

„Dostala moc nad každým kmeňom, ľudom, jazykom a národom“

V zmysle šíriť svoju náuku do celého sveta Zjv 13: 8-10
______________________
verš 8-10: „8 Budú sa jej klaňať všetci, čo obývajú zem, ktorých mená nie sú zapísané od počiatku sveta v knihe života Baránka, ktorý bol zabitý. 9 Kto má uši, nech počúva: 10 „Kto má ísť do zajatia, pôjde do zajatia. Kto má byť zabitý mečom, musí byť mečom, zabitý. V tomto je trpezlivosť a viera svätých.“

šelmu budú uctievať a uznávať tí ktorí sú nespasení. Niektorí to odmietnu, no za trest pôjdu do zajatia (väzenie), alebo budú usmrtení – katolícka inkvizícia

„Budú sa jej klaňať všetci, čo obývajú zem,“

Tento verš sa vzťahuje na verš číslo 4 a vzťahuje sa na všetkých rímskych katolíkov, ktorí sú rozšírení po celej Zemi._______________________
11 verš : „11 Potom som videl inú šelmu vystupovať zo zeme.“ –

Ide o vystupovanie z podsvetia, z pekla, a teda ide priamo o satana – tváriaceho sa ako anjela svetla 2 Kor 11:14- falošné zjavenie Márie

„mala dva rohy podobné baránkovým, ale hovorila ako drak“ 

Navonok sa svojim vzhľadom zdala ako Boží služobník, ale z jej slov sa dalo zistiť klamstvo. Takto dnes nejako vyzerajú zjavenia Márie, ktoré opisujú katolíci. Skutočne na základe vonkajšieho výzoru, pôsobí zjavenie ako Boží služobník, ale je to len zástierka. Keď zjavenie začne hovoriť, dá sa zistiť, že ide o prezlečeného satana.

______________________
12 verš : „Vykonáva všetku moc prvej šelmy pred jej očami“ –

Prvá šelma z mora je RKC. Druhá šelma zo zeme sú falošné zjavenia Márie. Moc prvej šelmy – RKC, pozostáva zo zázrakov a šírenia katolíckeho učenia. Druhá šelma presne toto robí, falošné zjavenia Mária vykonávajú zázraky a šíria katolícke učenie konvertovaním mnohých ľudí na katolícku vieru.

„pred jej očami“

Zázraky a šírenie katolíckej viery falošnými zjaveniami Márie sú viditeľné očami RKC – očami členov RKC, biskupov, knazov, kardinálov, pápeža. Všetci títo sú toho svedkami a vidia to na vlastné oči.


„a pôsobí, že sa zem a jej obyvatelia klaňajú prvej šelme, ktorej sa zahojila smrteľná rana.“ –

Svojimi zázrakmi satanské zjavenie Márie spôsobuje to, že obyvatelia zeme uznávajú RKC – šelmu. To môžme vidieť na Fatime. Falošné zjavenie Márie vykonalo vo Fatime slnečný zázrak, pričom Mariánske zázraky vedú oddanosť katolíkov ku katolíckej cirkvi a teda aj pápežstvu. Mariánske zjavenia vykonali už množstvo zázrakov, dokonca vytvorili aj čarovný obraz z Guadalupe. Tento obraz viedol ku konvertovaniu na katolícku vieru miliónov Mexičanov a dodnes vedie mnohých ľudí, ku konvertovaniu na katolícku vieru a teda vieru v RKC i pápežstvo.

https://www.slovoplus.sk/zazracny-obraz-z-guadalupe-obraz-plny-symbolov-a-nevysvetlitelnych-javov/

_________________________

13 verš : „A robí veľké znamenia, ba spôsobuje, že aj oheň z neba pred zrakmi ľudí zostupuje na zem.“ –

V roku 1917 sa vo Fatime odohral slnečný zázrak, kedy zjavenie Márie vykonalo zázrak „tancujúceho slnka“. Prítomní ľudia opisovali slnko ako pohybujúce sa a mnohí opisovali ako keby sa slnko približovalo k Zemi. To by vysvetľoval výraz – „oheň z neba (slnko) pred zrakmi ľudí zostupuje na Zem“.

https://en.wikipedia.org/wiki/Miracle_of_the_Sun

Zjavenie Jána 19:20

„Ale šelmu zajali a s ňou aj falošného proroka, ktorý pred ňou robil znamenia a zviedol nimi tých, čo prijali znak šelmy a klaňali sa jej obrazu. Oboch hodili za živa do ohnivého jazera, horiaceho sírou.“

Písmo označuje šelmu zo zeme tiež ako „falošného proroka“. To by veľmi sedelo na satanské zjavenia Márie. Zjavenia Márie totiž u katolíkov vykonávali nielen zázraky, ale zvykli hovoriť aj proroctvá, ktoré sa nesplnili. Najznámejšie takéto proroctvo je Fatimské proroctvo :

„Vtedy nám Panna Mária povedala: «Videli ste peklo, kam sa dostávajú duše úbohých hriešnikov. Aby ich zachránil, chce Boh vo svete zaviesť úctu k môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Ak ľudia urobia, čo vám poviem, veľa duší sa zachráni a bude mier. Vojna sa chýli ku koncu. Ak neprestanú urážať Boha, vypukne za pontifikátu Pia XI. nová, krutejšia vojna. Až uvidíte noc ožiarenú neznámym svetlom, vedzte, že to je veľké znamenie, ktorým Boh dáva najavo, že potrestá svet za jeho zločiny vojnou, hladom, prenasledovaním Cirkvi a Svätého Otca. Aby sa tomu zabránilo, prídem požiadať o zasvätenie Ruska môjmu Nepoškvrnenému Srdcu a o zmierne sväté prijímania počas prvých sobôt v mesiaci. Ak ľudia splnia moje želanie, Rusko sa obráti a bude mier. Ak nie, bude Rusko šíriť svoje bludy po svete a Svätý Otec bude musieť veľa trpieť, rôzne národy budú zničené. Ale nakoniec zvíťazí moje Nepoškvrnené Srdce. Svätý Otec mi zasvätí Rusko, to sa obráti a svetu bude dopriaty na nejakú dobu mier. Portugalsko si zachová svoju vieru.“

https://www.maria.sk/zjavenia-panny-marie-vo-fatime

V tomto proroctve sa nesplnilo viacero vecí :

„,vypukne za pontifikátu Pia XI. nová, krutejšia vojna“

Druhá svetová vojna však vypukla pol roka PO skončení pontifikátu Pia.

„Až uvidíte noc ožiarenú neznámym svetlom“

V roku 1938 vznikla silná geomagnetická búrka. Nešlo však o „neznáme svetlo“, kedže ho vedci dokázali identifikovať ako polárnu žiaru.

https://en.wikipedia.org/wiki/January_1938_geomagnetic_storm

„Ak ľudia splnia moje želanie, Rusko sa obráti a bude mier“

Pápež JP2 zasvätil Rusko v roku 2000, Rusko sa však neobrátilo. Počet katolíkov je v Rusku ani nie pod 3%. Dominujú pravoslávny, ktorí pápeža a RKC odmietajú.

_______________________

14 verš : „A zvádza obyvateľov zeme znameniami, ktoré môže konať pred očami šelmy“ –
Ide tu o viacero falošných zázrakov zjavenia Márie. Ci už išlo o mariánsky obraz z guadalupe, zázračne vyzdravenie v lurdoch, či slnečný zázrak vo Fatime. Výraz „pred očami šelmy“ znamená to, že šelma, RKC pozná Mariánske zázraky, je ich svedkom.

„nahovára obyvateľov zeme, aby urobili obraz šelme, čo má ranu od meča a ožila.“ –
Urobiť niekomu obraz znamená uctievať ho. Skrze obrazy sa v 1 storočí zvykli uctievať bohovia. Mariánske zjavenia vedú katolíkov k uctievaniu pápežstva ako sme si už hovorili.

_______________________

15 verš : „A bolo jej dané, aby do obrazu šelmy vložila ducha, aby obraz šelmy aj hovoril a pôsobil, že každý, kto sa nebude klaňať obrazu šelmy, bude usmrtený.“ –
Obraz šelmy je pápežstvo ktoré vyžaduje uctievanie. Kto odmieta uctievať pápežstvo je usmrtený – katolícka inkvizícia
_______________________

16 verš : „16 A pôsobí, že všetci, malí i veľkí, bohatí i chudobní, slobodní aj otroci, prijímajú na pravú ruku alebo na čelo znak“ 

Pravá ruka v jazyku Písma, ak je použitá obrazne, predstavuje fyzickú moc osoby, o ktorej sa hovorí; a keď sa použije na Boha, označuje signálny prejav Božskej moci proti jeho nepriateľom a v mene jeho ľudu. Pozri Žalm 17: 7; Žalm 20: 6; Žalm 21: 8; Žalm 45: 3, Žalm 45: 4 atď. Prijatie známky v pravej ruke musí preto znamenať, že všetci, ktorí ju prijímajú, venujú celú moc svojej mysle a tela propagovaniu obrazu šelmy – pápežstva. Rovnako takto to platí aj so znakom na čelo Zjavenie 9: 4; Zjavenie 14: 1; Zjavenie 22: 4.
_______________________

17 verš : „a že nik nemôže kupovať alebo predávať, iba ten, kto má znak: meno šelmy alebo číslo jej mena. 18 „ –

za čias inkvizície bolo bežné, že „heretici“ čo neuznávali pápežstvo boli prakticky vyhostení z krajiny, alebo ostatní katolíci sa s nimi nemohli stretávať a s nimi obchodovať. Znak a číslo mena znamená oddanosť pápežstvu. Takže obchodovať možu len tí čo sú katolíci. – katolícka inkvizícia
_______________________

18 verš : „tomto je múdrosť: Kto má rozum, nech spočíta číslo šelmy; je to číslo človeka a jeho číslo je šesťstošesťdesiatšesť.“ –

Je možné, že výraz „spočíta“ naväzuje na prvú a najznámejšiu „počítačovú“ tabuľku ASCII, ktorá je v anglickom jazyku ? Ak použijeme túto tabuľku dostaneme číslo 666 :

GOD PAPACY = G+O+D+P+A+P+A+C+Y = 71+79+68+80+65+80+65+67+89 = 664

II. GOD PAPACY = 2 + 664 = 666

V preklade „druhý Boh pápežstvo“ dáva v počítačovej tabuľke ASCII hodnotu 666. Pápežstvo sa často krát hralo na Boha, takže sa na neho výraz „Boh pápežstvo“ viac než hodí. Prečo bol však použitý výraz „Druhý“ ? Nuž, pápežstvo sa totiž často krát označovalo ako „druhý“ Boh, samo seba vnímalo ako zástupcu Boha na Zemi, preto ten výraz „druhý Boh“ sa na pápežstvo viac než hodí.

https://sk.wikipedia.org/wiki/ASCII

Mimochodom zrejme nie je náhoda že aj výraz „CATHOLICS“ a teda katolíci dáva v ASCII hodnotu 666

C+A+T+H+O+L+I+C+S = 67+65+84+72+79+76+73+67+83 = 666

ZJAVENIE JANA 17 KAPITOLA

1 Potom prišiel jeden zo siedmich anjelov, čo mali sedem čiaš, a prihovoril sa mi: „Poď, ukážem ti odsúdenie veľkej neviestky, ktorá sedí na mnohých vodách, 2 s ktorou smilnili králi zeme a vínom jej smilstva sa opíjali obyvatelia zeme.“ 3 V duchu ma preniesol na púšť. I videl som ženu sedieť na šarlátovej šelme so siedmimi hlavami a s desiatimi rohami, plnej rúhavých mien. 4 Tá žena bola oblečená do purpuru a šarlátu, vyzdobená zlatom, drahými kameňmi a perlami a v rukách mala zlatý pohár, plný ohavností a nečistoty svojho smilstva. 5 Na čele mala napísané meno, tajomstvo: „Veľký Babylon, matka smilstva a ohavností zeme.“ 6 I videl som ženu spitú krvou svätých a krvou Ježišových mučeníkov. Keď som ju uvidel, veľmi som sa zadivil. 7 Ale anjel mi povedal: „Prečo sa divíš? Ja ti poviem tajomstvo ženy a šelmy so siedmimi hlavami a s desiatimi rohami, ktorá ju nosí. 8 Šelma, ktorú si videl, bola, a nie je; má vystúpiť z priepasti a pôjde do záhuby. A obyvatelia zeme, ktorých mená nie sú zapísané v knihe života od ustanovenia sveta, budú sa diviť, keď uvidia šelmu, že bola, a nie je, a zasa bude. 9 Kto je múdry, tu má vysvetlenie: Sedem hláv je sedem vrchov, na ktorých žena sedí; aj kráľov je sedem: 10 piati padli, jeden je, iný ešte neprišiel; a keď príde, bude smieť ostať len na krátky čas. 11 Šelma, ktorá bola a nie je, ona je ôsmy kráľ, je z tých siedmich a ide do záhuby. 12 Desať rohov, ktoré si videl, je desať kráľov, ktorí ešte nedostali kráľovstvo, ale na jednu hodinu dostanú kráľovskú moc spolu so šelmou. 13 Majú rovnaké zmýšľanie a svoju silu a moc dajú tej šelme. 14 Budú bojovať proti Baránkovi a Baránok nad nimi zvíťazí, lebo on je Pán pánov a Kráľ kráľov; aj tí, čo sú s ním, povolaní, vyvolení a verní.“ 15 A povedal mi: „Vody, ktoré si videl tam, kde sedí neviestka, to sú ľudia, zástupy, národy a jazyky. 16 A desať rohov, ktoré si videl, aj šelma znenávidia smilnicu, spustošia ju a obnažia; budú jesť jej telo a spália ju ohňom. 17 Lebo Boh im vložil do srdca, aby uskutočnili jeho zámer, aby mali rovnaké zmýšľanie a odovzdali šelme svoje kráľovstvo, kým sa nezavŕšia Božie slová.18 A žena, ktorú si videl, je veľké mesto, ktoré kraľuje nad kráľmi zeme.“
__________________________
Verš 1 : „Poď, ukážem ti odsúdenie veľkej neviestky“

Neviestka je žena, ktorá podvádza svojho manžela, cudzoloží. Veľa krát sa to však deje v tajnosti, čiže na verejnosti je známa ako „verná muža“ kým v skutočnosti je to cudzoložnica. Neviestka teda predstavuje organizáciu, ktorá sa na pohľad zdá ako verná žena, no v skutočnosti je to cudzoložnica. Tou cudzoložnicou je Rímska cirkev. Navonok sa zdá a tvári ako verná nevesta, ale v skutočnosti je to neviestka, pretože duchovne cudzoloží.

„ktorá sedí na mnohých vodách“ –

Duchovne panuje nad ľudmi, zástupmi, národmi Zjv 17:15

__________________________
verš 2 : „2 s ktorou smilnili králi zeme a vínom jej smilstva sa opíjali obyvatelia zeme.“ –

S ktorou duchovne smilnili a teda páchali modloslužbu králi zeme. Rímska cirkev mala hlavne počas stredoveku moc nad mnohými kráľmi a tí prijali jej učenie a duchovne s ňou smilnili.
__________________________
verš 3 : „V duchu ma preniesol na púšť.“ –

púšť naznačuje že sa dej odohráva na zemskom povrchu. Púšť tiež značí prostredie ktoré je neúrodne, mŕtve. Znamená to teda, že prostredie kde má neviestka – RKC moc, je duchovné neúrodné miesto.


„I videl som ženu sedieť na šarlátovej šelme so siedmimi hlavami a s desiatimi rohami, plnej rúhavých mien.“ –

Žena predstavuje neviestku, rímsku cirkev -. Šarlátová šelma je pápežstvo – pápež. Šarlát je jemná, drahocenná bavlnená tkanina obyč. purpurovočervenej farby. Presne takúto nosili a nosia pápeži.

Sedem hláv je sedem vrchov na ktorých žena – rímska cirkev sedí Zjv 17:9. 10 rohov je 10 kráľov, kráľovstiev Zjv 17:12 s ktorými bola šelma – pápežstvo spojená – pozri výklad k Danielovi kto je tých 10 rohov https://paranormalnejavy1.webnode.sk/kniha-daniel-papezstvo/

Rúhavé mená sú pápežské tituly. Pápeži zvykli nosiť svoje tituly na hlave – čapka Mitra na ktorej mali vypísané názvy svojich titulov. Okrem toho pápeži počas svojej existencie na seba aplikovali viacero titulov, ktoré im nepatrili.

________________________
verš 4
„Tá žena bola oblečená do purpuru a šarlátu, vyzdobená zlatom, drahými kameňmi a perlami a v rukách mala zlatý pohár, plný ohavností a nečistoty svojho smilstva.“

„Tá žena bola oblečená do purpuru a šarlátu“

To sme si už vysvetľovali – pozri verš 3 

„vyzdobená zlatom, drahými kameňmi a perlami a v rukách mala zlatý pohár, plný ohavností a nečistoty svojho smilstva.“

Rímska cirkev dnes vlastní tísícky zlatých kalichov a ostatných zlatých predmetov, ale i pápežské koruny vyzdobené drahými kamenmi a diamantmi. „Zlatý pohár plný ohavností“ môže symbolizovať pohár katolíckej cirkvi (v minulosti používali pri eucharistii vždy zlaté poháre) v ktorej sa vykonáva eucharistická obeta a podľa učenia RKC sa v nej premiena víno na Ježišovu krv a katolíci túto krv potom pijú. Písmo takéto niečo označuje za ohavnosť.
_________________________
verš 5 : „5 Na čele mala napísané meno, tajomstvo: „Veľký Babylon, matka smilstva a ohavností zeme.“

Mať na čele napísané Babylon neznamená, že sa tým neviestka alias rímska cirkev identifikuje doslovne ako Babylon – Jeruzalem. Zo Zjavenia Jána vieme, že Babylon je Jeruzalemom Zjv 11:8, Zjv 18 kapitola.

Mať napísané niečo na čele, znamená mať napísané na čele charakteristiky a vlastnosti niekoho/niečoho Ex 28:38Zjv 22:4. Áron nosil na čele napísané svoje previnenia, čo neznamená že by bol on doslova tým previnením, ale znamená to, že toto boli jeho vlastnosti Ex 28:38. Rovnako tak spasení budú mať na čele napísaný názov Ježiša, čo samozrejme neznamená, že by veriaci boli doslovne Ježišom, znamená to len to, že nosia Ježišove vlastnosti a charakteristiky Zjv 22:4

Kniha Exodus 28:38

„bude na Áronovom čele, aby tak Áron nosil previnenia, ktorých sa Izraeliti dopustia pri obetovaní všetkých svojich posvätných darov. Bude stále na jeho čele, aby oni dosiahli milosrdenstvo u Pána“

Zjavenie apoštola Jána 22:4

„3 Už nikdy nebude nič prekliate. V ňom bude trón Boha a Baránka a jeho služobníci mu budú slúžiť; 4 budú hľadieť na jeho tvár a na čele budú mať jeho meno“

Zjavenie apoštola Jána 11:8

„Ich telá budú ležať na námestí veľkého mesta, ktoré sa obrazne volá Sodoma a Egypt, kde bol ukrižovaný aj ich Pán.“

Niekto by sa teraz mohol spýtať, „v čom má rímska cirkev zhodné charakteristiky/vlastnosti s Jeruzalemom“ že má na čele napísané Babylon – Jeruzalem ? Nuž, napríklad v tom, že obaja prenasledovali kresťanov, obaja sú cirkvami, obaja duchovne odpadli od Božieho učenia, a obaja neustále zvádzajú do pekla miliónov ľudí – Jeruzalemská cirkev tým, že odmieta uznať Ježiša za Mesiáša, a RKC zase tým, že prekrúca bibliu a hlása pohanské učenie.

„matka smilstva a ohavností zeme.“

Rímska cirkev sa vlastnosťami/charakteristikou stotožňuje nielen ako Babylon, ale aj ako matka smilstva. Všimnime si, že RKC sa v histórii často krát označovala ako „MATKA“. 

RKC tiež často krát používa výraz „Matka“ nielen na označenie samej sebe, ale aj označenie Panny Márie ako našej MATKY, a dokonca i ako názov „Božia MATKA“, pozri jej zmienky „MATKA“ v katechizme RKC

https://katechizmus.sk/hladat?term=matka

„tajomstvo“ 

To znamená, že v tom čase kedy mal apoštol Ján toto videnie, nikto nevedel určiť na základe opísaných znamení o koho ide, preto to anjel označil „tajomstvom“. V skutočnosti to, že neviestka = rímska cirkev bolo nám všetkým známe až nedávno, dokiaľ sa vyplnili všetky proroctvá v zjavení na rímskej cirkvi.

A nakoniec, aj dnes v 21 storočí, hoci sa už vyplnili všetky charakteristiky na RKC, stále existuje obrovské množstvo ľudí, ktorí v RKC nevidia neviestku zo Zjavenia Jána. V podstate len veľmi malé % ľudí na svete dnes identifikuje neviestku ako RKC, pre zvyšných 95% ľudí, je proroctvo zo Zjavenia stále tajomstvom, stále nedokážu prísť k správnemu výkladu. Výraz „tajomstvo“ sa teda na RKC hodí ako charakteristika viac než dosť.

________________________
verš 6 : „I videl som ženu spitú krvou svätých a krvou Ježišových mučeníkov.“

– ide o katolícku inkvizíciu.

„Keď som ju uvidel, veľmi som sa zadivil.“ –

Ján sa zadivil, pretože Rímska cirkev v prvom storočí bola ešte ako relatívne normálnou cirkvou. Potom sa však zopslula a úplne zišla z pravého učenia, podobne ako dakedy Jeruzalem, ktorý bol Bohu v minulosti verný, no neskôr sa „zopslul“ a Boh ho preto nazýval tiež neviestkou. Iz 1:21
______________________
verš 7 : „7 Ale anjel mi povedal: „Prečo sa divíš? Ja ti poviem tajomstvo ženy a šelmy so siedmimi hlavami a s desiatimi rohami, ktorá ju nosí.“

Anjel povie tajomstvo
______________________

verš 8 : „8 Šelma, ktorú si videl, bola, a nie je; má vystúpiť z priepasti a pôjde do záhuby. A obyvatelia zeme, ktorých mená nie sú zapísané v knihe života od ustanovenia sveta, budú sa diviť, keď uvidia šelmu, že bola, a nie je, a zasa bude.“

„8 Šelma, ktorú si videl, bola, a nie je;“ – 

Ako sme si už ukazovali, výraz „bola a nie je a zase bude“ sa vzťahuje na obnovenie pápežského štátu. Ten vznikol v roku 754, no zanikol v roku 1798, avšak znovu sa obnovil v roku 1929 vznikom štátu Vatikán. Keď vznikol pápežský štát Vatikán, viacero ľudí sa tomu čudovalo, nečakali totiž že sa pápežský štát znovu obnoví, a to predovšetkým keď neexistoval od roku 1798 a teda vyše 131 rokov. Znovuzrodení kresťania už v roku 1929 vedeli na základe knihy Zjavenia identifikovať šelmu ako RKC ako i pápežský štát, ktorý mal prestať existovať a nakoniec sa znovu obnoviť, takže to pre nich nebolo žiadnou novinkou. Avšak ateisti, agnostici, a všetci tkzv. falošní „kresťania“, ktorí nemajú prorockého Ducha a prekrúcajú biblické verše, títo patrili medzi tých, ktorí sa tomu čudovali lebo o tom zo Zjavenia Jána nevedeli a kedže neboli naplnení Božím Duchom a nemali v sebe Božie poznanie, nekráčali cestou do neba, ale do zatratenia, ich mená neboli zapísané v knihe života.

______________________

verš 9 : „9 Kto je múdry, tu má vysvetlenie: Sedem hláv je sedem vrchov, na ktorých žena sedí; aj kráľov je sedem“

7 vrchov je 7 vrchov Ríma, a teda ide o Rím, Rímsku cirkev. 7 kráľov je prvých 7 rímskokatolíckych pápežov štátu Vatikán. Vatikán vznikol v roku 1929.

______________________

verš 10 : „10 piati padli, jeden je, iný ešte neprišiel; a keď príde, bude smieť ostať len na krátky čas“ –

toto proroctvo sa dalo pochopiť za čias panovania pápeža Jána Pavla druhého :

1. Pius XI. 1922 – 1939 – vznik štátu Vatikán, padol

2. Pius XII. 1939 – 1958 – padol

3. sv. Ján XXIII. 1958 – 1963 – padol

4 sv. Pavol VI. 1963 – 1978 – padol

5. Ján Pavol I. 1978 – padol

6. sv. Ján Pavol II. 1978 – 2005 – jeden je

7. Benedikt XVI. 2005 – 2013 – bude smieť zostať len na krátky čas – prvá rezignácia po 600 rokov, panoval len 8 rokov

8. František 2013…. – šelma

__________________________

verš 11 : „11 Šelma, ktorá bola a nie je“ – ona je ôsmy kráľ, je z tých siedmich a ide do záhuby.“ –

„Šelma“ – 

šelma predstavuje vo všeobecnosti pápežstvo, no pápežstvo vždycky zastupuje nejaký človek. V tomto prípade ide o pápeža Františka

Nie je bez zaujímavosti, že na pápeža Františka sedí označenie „šelma“ tak ako na žiadného iného človeka na Zemi. V pápežovom mene BERGOGLIO sa nachádza číselná hodnota 666. V čase keď bol zvolený dva krát udrel blesk do baziliky Petra, pričom blesk znamená príchod satana Lk 10:18. Je posledný na Malachiášovom zozname – posledný pápež na Malachiášovom zozname mal podľa kresťanskej tradície predstavovať Antikrista. Je to bezpochyby najviac heretický pápež zo všetkých 265 pápežov. Pre viac info pozri tu :

https://www.posmrtnyzivotexistuje.sk/papez-frantisek-ako-antikrist-1-2/

“ ktorá bola a nie je“

Pápež František zastupuje pápežstvo. O pápežstve a jeho výraze „bolo a nie je“ sme si už vysvetľovali v predchádzajúcich veršoch.

„8 kráľ „

8 pápež štátu Vatikán – pápež František

„je z tých siedmich“ 

teda je rovnaký ako jeho predchodcovia a teda je tiež pápežom.

_________________________

verše 12-14 : „12 Desať rohov, ktoré si videl, je desať kráľov, ktorí ešte nedostali kráľovstvo, ale na jednu hodinu dostanú kráľovskú moc spolu so šelmou. 13 Majú rovnaké zmýšľanie a svoju silu a moc dajú tej šelme. 14 Budú bojovať proti Baránkovi a Baránok nad nimi zvíťazí, lebo on je Pán pánov a Kráľ kráľov; aj tí, čo sú s ním, povolaní, vyvolení a verní.“

„10 kráľov“ 

A teda jednotlivý králi – kráľovstva, rozšírený na území Europy v období stredovekej inkvizície. O tom kto sú títo 10 králi, týchto 10 rohov, pozri výklad k Danielovi : 

https://www.posmrtnyzivotexistuje.sk/kniha-daniel-papezstvo/

„ktorí ešte nedostali kráľovstvo“ –

ktorí ešte nedostali kráľovstvo – plnú moc od RKC. V čase stredoveku mala RKC moc aj nad jednotlivými panovníkmi a ich kráľovstvami.

„ale na jednu hodinu dostanú kráľovskú moc spolu so šelmou.“

na jednu hodinu, teda na krátky čas. V Písme sa výraz „hodina“ často krát používa v symbolickom zmysle na označenie krátkeho času 1 Jn 2:18

„13 Majú rovnaké zmýšľanie a svoju silu a moc dajú tej šelme.“ 

A teda panovníci budú spolupracovať spolu s RKC na prenasledovaní a zabíjaní kresťanov Zjv 17:14. Králi najprv dostanú povolenie od RKC aby zabíjali a prenasledovali kresťanov, tým od nej dostanú schválenie, moc. Avšak aj králi odovzdajú túto svoju moc RKC, ale tým spôsobom, že použijú svoje armády, vojakov, obyvateľstvo na prenasledovanie kresťanov. Tým sa splní to, že vzhľadom na prenasledovanie kresťanov, dostanú moc nielen králi – vladári, ale aj samotná RKC.

_______________________

Verš 14 :

„14 Budú bojovať proti Baránkovi a Baránok nad nimi zvíťazí, lebo on je Pán pánov a Kráľ kráľov; aj tí, čo sú s ním, povolaní, vyvolení a verní.“ 

budú bojovať proti Baránkovi, a teda budú prenasledovať a bojovať proti kresťanom. No ani inkvizícia nebude úspešná v potlačení protestantského hnutia – Baránok teda zvíťazí.

__________________________

verš 15 :

„15 A povedal mi: „Vody, ktoré si videl tam, kde sedí neviestka, to sú ľudia, zástupy, národy a jazyky.“

A teda neviestka – RKC panuje nad mnohými ľudmi, národmi a jazykmi.

___________________________

verš 16 : „A desať rohov, ktoré si videl, aj šelma znenávidia smilnicu, spustošia ju a obnažia; budú jesť jej telo a spália ju ohňom.“

Tento verš sa javí trochu chaoticky, lebo to vyzerá tak, že šelma ktorou je pápežstvo by znenávidelo smilnicu a teda rímskokatolícku cirkev, čo moc zmyslu nedáva. Treba si však uvedomiť, že  ide o zlý katolícky preklad veršu.

Iné oveľa presnejšie preklady používajú výraz „a desať rohov, ktoré si videl NA šelme znenávidia smilnicu“ a to už dáva úplne iný význam.

KJV preklad :

„16 And the ten horns which thou sawest upon the beast, these shall hate the whore“

Králická biblia :

„16 Deset pak rohů, kteréžs viděl NA šelmě, ti v nenávist vezmou nevěstku“

CESKY BIBLE 21 :

„16 Těch deset rohů, které jsi viděl na šelmě, začne tu nevěstku nenávidět“

Takže v tomto prípade sa hovorí o 10 rohoch NA šelme. Šelma sa tu zvlášť nespomína. V takomto prípade je potom výklad nasledovný. 10 kráľov sú podriadení králi katolíckej inkvizície v Európe, ktorý na začiatku spolupracovali s RKC – neviestkou, ale po čase s ňou prestali spolupracovať a znenávideli ju. Išlo ale o pomalý proces. RKC mala najväčší vplyv v období stredoveku, v 12-13 storočí. V tom čase za vlády pápeža Inocenta III jej bolo podriadených 10 kráľovstiev – 10 rohov. Avšak behom ďaľších storočí sa vláda RKC stále viac a viac začala zmenšovať, RKC pomaly prestávala mať moc nad týmito kráľovstvami. Tento pomalý proces bol završený až v roku 1798 definitívnou porážkou RKC – zničením pápežského štátu.

_________________________

verš 17 : „17 Lebo Boh im vložil do srdca, aby uskutočnili jeho zámer, aby mali rovnaké zmýšľanie a odovzdali šelme svoje kráľovstvo, kým sa nezavŕšia Božie slová.“

„kým sa nezavŕšia Božie slová“

Božie slová, a teda slová, ktoré hovorili o získaní moci pápežského štátu a jeho vyplienení, sa ukončili v roku 1798. vtedy neviestka, alias pápežský štát prestal existovať.

_________________________

verš „18 : „A žena, ktorú si videl, je veľké mesto, ktoré kraľuje nad kráľmi zeme.“

žena – neviestka – rímska cirkev ktorá sídli v Ríme. Pápežský štát predtým ako prestal existovať v roku 1798, sídlil v Ríme, pričom Rím vtedy patrilo rozlohovo medzi jedno z najväčších miest Európy, bolo to skutočne právom označené ako „veľké mesto“.

______________________________

DODATOK : Toľko k výkladu kapitoly Zjavenia 13 a 17 kapitoly v ktorej sa nachádza „žena“ a „šelma“. O tom že žena je RKC svedčí aj vyobrazenie Vatikánu ako ženy držiacej kalich na Vatikánskej mince z roku 1961

https://en.numista.com/catalogue/pieces3603.html

PS : Dávam do povedomia aj moju kresťanskú stránku

https://www.posmrtnyzivotexistuje.sk/1-zazraky-a-znamenia-v-krestanstve/

Na ktorej dokazujem pravdivosť kresťanského učenia skrze zázraky, znamenia, vedecké objavy, a svedectvá.

S pozdravom, Tomáš Haruštiak Bratislava

Jozue, zástava a zastavenie slnka / Jozue slnečný zázrak / slnečný boh Achnatona a Jozue /

16.04.2024

Slnečný Boh Amenhotepa IV a Jozuovo zastavenie slnka Faraón Amenhotep IV známy aj ako Achnaton, vládol v rokoch 1351-1334 BC. V tom čase sa odohralo aj Jozuovo dobýjanie Kanánu znázornené v Amarnských listoch, ktoré sa datujú do roku 1360-1330 BC. Ako faraón je Amenhotep IV známy tým, že opustil egyptský tradičný polyteizmus a zaviedol atenizmus alebo uctievanie [...]

Obrana kresťanskej viery / Viera a učenie raných a prvých kresťanov / Zabudnuté kresťanstvo

13.04.2024

Hoci sa na Slovensku hlási ku kresťanstvu 70% populácie, reálnymi kresťanmi ktorí by zachovávali, alebo sa aspoň v maximálnej miere snažili zachovávať všetky biblické príkazy, nie je snáď takmer nikto. 4 biblické príkazy, ktoré dnes už takmer nikto z kresťanov nezachováva, hoci by tak mali činiť : 1 : Milovanie svojich nepriateľov Evanjelium podľa Matúša 5: [...]

Eucharistické zázraky vo svete / eucharisticke zazraky v Polsku / eucharistické zázraky na Slovensku

06.04.2024

Eucharistický zázrak je označenie pre fenomén týkajúci sa prejavenej reálnej prítomnosti Krista v eucharistii. Takýto zázrak môže byť sprevádzaný fyzickou premenou hostie či vína počas omše, alebo tiež zvláštnym pôsobením na osoby v okolí v niektorých situáciach, ako je náboženská konverzia či uzdravenie. Prvý zaznamenaný prípad, kedy sa hostia a víno viditeľne [...]

Zuzana Čaputová

Čaputová odovzdáva žezlo: Odchádza noblesa, ľudskosť, ale aj váhanie. Prezidentov bolo veľa, prezidentka len jedna

15.06.2024 09:00

K pódiu šla v sprievode svojho partnera Juraja Rizmana, dvoch dcér a mamy. V prejave priznala úspechy aj chyby. Ako hodnotia politológovia jej najsilnejšie a najslabšie momenty?

vojna na Ukrajine, Rusko

ONLINE: Na Ukrajine podľa Putina bojuje 700-tisíc ruských vojakov. Najhorúcejšia situácia je pri Pokrovsku

15.06.2024 06:55, aktualizované: 09:25

V súčasnosti má Rusko podľa Putina na území Ukrajiny takmer 700-tisíc vojakov.

BRICS / Luiz Inacio Lula da Silva / Si Ťin-pching / Cyril Ramaphosa / Nárendra Módí / Sergej Lavrov /

Cyril Ramaphosa je opäť prezidentom Juhoafrickej republiky

15.06.2024 06:40

Prezident Juhoafrickej republiky (JAR) Cyril Ramaphosa bol v piatok parlamentom opätovne zvolený do funkcie hlavy štátu.

vedeckeokienko

Len ďalšia Blog - Pravda stránka

Štatistiky blogu

Počet článkov: 21
Celková čítanosť: 40829x
Priemerná čítanosť článkov: 1944x

Autor blogu

Kategórie