Založ si blog

Reinkarnacia / reinkarnacia dokazy / reinkarnacia duse

Existuje veľa ľudí, ktorí sa hlásia ku kresťanstvu, veria v Ježišovu existenciu, Božstvo, zázraky, zmŕtvychvstanie, no veria aj to, že kresťanstvo učí o reinkarnácii, a že ranní kresťania verili v reinkarnáciu. Môžem však potvrdiť, že to nie je pravda. Študoval som ranno kresťanské spisy od roku 90-350 no nenašiel som ani jedného kresťanského autora, ktorý by veril v reinkarnáciu. Nielenže som nenašiel žiadneho autora, ktorý by hájil existenciu reinkarnácie, ale namiesto toho som našiel až 8 autorov, ktorý reinkarnáciu priamo vyvracajú, tu je ich zoznam :

1 : Klement Alexandrijský 182-202

„CHAP. i. 3. „Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás svojím veľkým milosrdenstvom znovuzrodil.“ Lebo ak nás Boh stvoril z hmoty, potom nás pokrokom v živote znovuzrodil. „Otče nášho Pána, vzkriesením Ježiša Krista, ktorý podľa tvojej viery v nás vstáva; ako na druhej strane On zomiera v nás, pôsobením našej nevery. Lebo znova povedal, že duša sa už druhýkrát nevráti do tela v tomto živote; a to, čo sa stalo anjelským, sa nestáva nespravodlivým alebo zlým, aby nedostalo príležitosť znovu hrešiť prijatím tela; ale že pri zmŕtvychvstaní sa duša vracia do tela a obe sú navzájom spojené podľa svojej zvláštnej povahy, prispôsobujúc sa zložením každého akousi zhodou ako stavba z kameňov.“

https://www.earlychristianwritings.com/text/clement-fragments.html Kap 1

Poznámka : Klement učí, že duša sa do tela po smrti už znovu nevracia, tým je teória reinkarnácie vyvrátená. Teória reinkarnácie totiž učí, že duša neustále koluje z tela do iného tela.

_______________

2 : Ireneus z Lyonu 175-185

„Kapitola XXXIII. – Absurdita učenia o presťahovaní duší. „1. Ich doktrínu o transmigrácii z tela do tela môžeme podvrátiť týmto faktom, že duše si nepamätajú nič z udalostí, ktoré sa odohrali v ich predchádzajúcich stavoch existencie. Lebo ak boli vyslaní s týmto cieľom, aby mali skúsenosť s každým druhom konania, musia si nevyhnutne zachovať spomienku na tie veci, ktoré boli predtým vykonané, aby mohli doplniť to, v čom mali ešte nedostatok a nie tým, že sa stále vznášajú, bez prestávok, okolo tých istých aktivít, míňajú svoju prácu úbohe nadarmo…….„5. Ak si teda duša nepamätá nič z toho, čo sa odohralo v predchádzajúcom stave existencie, ale vníma veci, ktoré sú tu, znamená to, že nikdy neexistovala v iných telách, ani veci, o ktorých nemá poznanie, ani [kedysi] nepoznala veci, o ktorých nemôže [teraz mentálne] uvažovať. „

https://www.earlychristianwritings.com/text/irenaeus-book2.html Kap 33

Poznámka : Ireneus tu zreteľne odsudzuje teóriu reinkarnácie

________________

3 : Octávius Minúcius Félix 160-250

„Tak aj najslávnejší z múdrych mužov, najprv Pytagoras a predovšetkým Platón, predložili učenie o vzkriesení so skazenou a rozdelenou vierou; lebo budú mať to, že keď sa telá rozpustia, duše samotné zostanú naveky a veľmi často prejdú do iných nových tiel. K týmto veciam pridávajú aj to, skresľujúc pravdu, že duše ľudí sa vracajú do dobytka, vtákov a zvierat. Takýto názor určite nie je hodný skúmania filozofa, ale výsmechu blázna.“

https://www.earlychristianwritings.com/text/octavius.html Kap 34

Poznámka : Aj Octávius zreteľne odsudzuje teóriu reinkarnácie

_________________

4 : Theodotus 150 – 180

„Boh teda koná dobro prostredníctvom ľudí. Nie je to tak, že Boh môže robiť niektoré veci a iné nemôže: nikdy nie je v ničom bezmocný. Niektoré veci sa už nerobia a niektoré veci sú proti Jeho vôli; a niektoré veci od Neho a niektoré veci od iného. Ale dokonca nás stvoril prostredníctvom ľudí a vycvičil nás prostredníctvom ľudí.17. Boh nás stvoril, predtým bez existencie. Lebo ak by sme mali predchádzajúcu existenciu, museli by sme vedieť, kde sme a ako a prečo sme sa sem dostali. Ale ak by sme nemali žiadnu preexistenciu, potom je Boh jediným autorom nášho stvorenia. Ako nás teda stvoril, ktorí sme nemali žiadnu existenciu; tak aj teraz, keď sme stvorení, nás zachraňuje svojou vlastnou milosťou, ak sa ukážeme hodní a náchylní; ak nie, nechá nás prejsť do nášho správneho konca. Lebo On je Pánom živých i mŕtvych.“

https://www.earlychristianwritings.com/text/theodotus.html

Poznámka : Theodotus učil, že my ľudia sme nemali predchádzajúcu existenciu, čím priamo vyvracia teóriu reinkarnácie, ktorá učí, že každý človek už žil vo svojich predchádzajúcich životoch.

_______________

5 : Tatianov príhovor Grékom 160 – 170

„A hoci nás považujete len za maličkých a bľabotajúcich, netrápi nás to, keďže veríme v túto doktrínu. Pretože som neexistoval pred mojím narodením, nevedel som, kto som. Z telesnej hmoty, ale keď som sa narodil, po predchádzajúcom stave ničoty, získal som svojím narodením istotu svojej existencie; rovnakým spôsobom, keď som sa narodil a skrze smrť už neexistujúci a viac nevidený, budem znova existovať, ako predtým, keď som nebol, ale narodil som sa potom. Aj keď oheň zničí všetky stopy môjho tela, svet dostane vyparenú hmotu; a hoci som rozptýlený po riekach a moriach alebo roztrhaný na kusy divými zvieratami, som uložený v skladoch bohatého Pána. A hoci chudobní a bezbožní nevedia, čo je nahromadené, Boh Zvrchovaný, keď sa mu zachce, prinavráti substanciu, ktorá je viditeľná len pre neho, do pôvodného stavu.“

https://www.earlychristianwritings.com/text/tatian-address.html

Poznámka : Tatian učí, že pred jeho narodením neexistoval, čím priamo vyvracia učenie reinkarnácie, ktoré učí, že všetci ľudia existovali pred svojim narodením vo svojich minulých životoch.

_________________

6 : Hippolytus z Ríma 170 – 235

„A v prvom rade odhalíme jeho život a dokážeme, že jeho údajná disciplína je len pretvárka. A ďalej uvediem hlavné myšlienky jeho tvrdení, aby čitateľ, ktorý sa uprene hľadí na traktáty tohto (Elchasai), mohol pochopiť, o akú herézu sa tento muž odvážne pokúšal a aký druh je...Tento Elchasai predkladá ako návnadu zdvorilosť (povolenú v) Zákone, tvrdiac, že ​​veriaci by mali byť obrezaní a žiť podľa Zákona, (zatiaľ čo zároveň) násilne láme isté fragmenty z vyššie uvedených heréz. A tvrdí, že Kristus sa narodil ako človek rovnakým spôsobom, aký je spoločný pre všetkých, a že Kristus nebol po prvý raz na zemi, keď sa narodil z panny, ale že sa predtým aj často znova narodil a bude narodený. Kristus by sa tak z času na čas zjavoval a existoval medzi nami, prechádzal zmenami zrodenia a jeho duša by sa premiestňovala z tela do tela. Teraz Elchasai prijal princíp pytagoras, o ktorom som sa už zmienil.“

https://www.earlychristianwritings.com/text/hippolytus9.html

Poznámka : Hippolytus označuje za kacírsky, učenie heretika Elchasaia, ktorý veril v reinkarnáciu.

_______________

7 : Epiphanius zo Salamis 302 – 405

píše nasledovné o gnostikoch odsudzujúc ich učenie :

„A aby som nenarobil viac škody ako úžitku zverejnením ich dôkazových textov, väčšinu z nich vynechám – inak by som citoval všetky ich zlé výroky a prešiel by som ich tu.9:2 Keď sa hovorí, že Rachab si dala do okna šarlátovú niť, hovoria nám, že to nebola šarlátová niť, ale ženské orgány. A šarlátová niť znamená menštruačnú krv a „Pite vodu zo svojich cisterien“ znamená to isté.9:3 Hovoria, že telo musí zahynúť a nemôže byť vzkriesené, a to patrí archontom.9:4 Ale sila v menzese a orgánoch je duša, hovoria: ‚ktorú zbierame a jeme. A čokoľvek jeme – mäso, zeleninu, chlieb alebo čokoľvek iné – robíme stvoreniam láskavosť tým, že z nich všetkých zbierame dušu a berieme ju so sebou do neba.“ Preto jedia mäso všetkého druhu a hovoria, že toto je ‚ukázať milosrdenstvo našej rase‘.9:5 A tvrdia, že tá istá duša bola implantovaná do zvierat, hmyzu, rýb, hadov, ľudí – a do vegetácie, stromov a plodov pôdy.“ Panarion , 26.8.1 – 26.9.5

https://www.earlychristianwritings.com/questionsmary.html

_______________

8 : Tertulián 197-220

„Tu sa, predpokladám, končia vaše obrovské obvinenia z tvrdohlavosti voči kresťanom. Teraz, keďže sme im spolu s vami prístupní, zostáva len porovnať dôvody, ktoré majú príslušné strany na to, aby sa im osobne vysmievali. Všetka naša tvrdohlavosť je však pre vás samozrejmosťou, založenou na našom silnom presvedčení; lebo vzkriesenie z mŕtvych považujeme za samozrejmosť. Nádej v toto vzkriesenie znamená pohŕdanie smrťou. Zosmiešňujte sa preto, nakoľko sa vám páči nadmerná hlúposť takých myslí, ktoré zomierajú, aby mohli žiť; ale potom, aby ste sa mohli veselšie smiať a posmievať sa nám s väčšou odvahou, musíte vziať svoju špongiu alebo možno aj jazyk a každú chvíľu zotrieť tie svoje záznamy, ktoré v nie nepodobných pojmoch tvrdia, že duše sa vrátia do tiel. Ale o čo viac si zaslúži prijatie naše presvedčenie, ktoré tvrdí, že sa vrátia do tých istých tiel! A o čo smiešnejšia je vaša zdedená domýšľavosť, že ľudský duch sa má znovu objaviť v psovi, mulici alebo pávovi!“

https://www.earlychristianwritings.com/text/tertullian06.html Kap 19

„A preto sa objaví aj telo; lebo duša nie je schopná trpieť bez pevnej substancie (teda tela; a aj z tohto dôvodu), že nie je správne, aby duše znášali všetok Boží hnev: nezhrešili bez tela , v rámci ktorej všetko urobili oni. Ale ako, hovoríte, sa môže látka, ktorá bola rozpustená, znovu objaviť? Zamysli sa nad sebou, ó človeče, a uveríš v to! Zamyslite sa nad tým, čím ste boli predtým, než ste začali existovať. Nič. Lebo keby si bol čímkoľvek, pamätal by si si to. Vy, ktorí ste neboli ničím predtým, ako ste existovali, ste sa znížili na nič, aj keď prestanete byť“

https://www.earlychristianwritings.com/text/tertullian01.html

„…………….Preto po tomto (živote) nie je ani smrť, ani opakované vzkriesenia, ale budeme tými istými, akými sme teraz, a stále nezmenení – Božími služobníkmi, vždy s Bohom, oblečení do správnej podstaty večnosti;“

https://www.earlychristianwritings.com/text/tertullian01.html#google_vignette

REINKARNÁCIA V BIBLII ?

Ani biblia nepodporuje teóriu reinkarnácie, ba naopak, čítame mnoho veršov, ktoré reinkarnáciu priamo či nepriamo vyvracajú :

______________

1 : Večné peklo

Biblia učí, že existuje večný trest v pekle Zjv 14:11; Zjv 20:10; Mk 9:48;Iz 66:24Mt 25:41; Mt 25:46 lenže to je priamo v rozpore s učením reinkarnácie, ktorá neverí v existenciu pekla. Pri reinkarnácii zlí ľudia neskončia naveky v pekle bez možnosti nápravy, ale prevteľujú sa do iných tiel, a to až dovtedy dokiaľ nespravia dostatočné pokánie. Nejde však o večný trest.

Zjavenie apoštola Jána 14:11

„A dym ich múk bude stúpať na veky vekov a nebudú mať oddychu vo dne v noci tí, čo sa klaňajú šelme a jej obrazu, ani ten, kto by prijal znak jej mena.“

Zjavenie apoštola Jána 20:10

A diabol, ktorý ich zvádzal, bol zvrhnutý do ohnivého a sírového jazera, kde je aj šelma i falošný prorok; a budú mučení dňom i nocou na veky vekov.

Evanjelium podľa Marka 9:48

„45 Ak ťa zvádza na hriech tvoja noha, odtni ju: je pre teba lepšie, keď vojdeš do života krivý, ako keby ťa mali s obidvoma nohami hodiť do pekla. 46 (Kde ich červ neumiera a oheň nezhasína.) 47 A ak ťa zvádza na hriech tvoje oko, vylúp ho: je pre teba lepšie, keď vojdeš do Božieho kráľovstva s jedným okom, ako keby ťa mali s obidvoma očami vrhnúť do pekla, 48 kde ich červ neumiera a oheň nezhasína.“

Kniha proroka Izaiáša 66:24

„I vyjdú a hľadieť budú na mŕtvoly mužov, čo odpadli odo mňa. Áno, ich červík neumrie a ich oheň nevyhasne. A budú hrôzou pre každé telo.“

Evanjelium podľa Matúša 25:41 

„Potom povie aj tým, čo budú zľava: »Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom!“

Evanjelium podľa Matúša 25:46 

„A pôjdu títo do večného trápenia, kým spravodliví do večného života.“ 

_______________

2 : Jedenie rýb

Teória reinkarnácie učí o tom, že duše sa prevteľujú aj do zvierat, preto zástancovia reinkarnácie nejedia mäso. Avšak apoštoli lovili aj jedli mäso Jn 21:3; dokonca aj Ježiš jedol mäso Lk 24:42, tým pádom nemohli byť zástancovia reinkarnácie

Evanjelium podľa Jána 21:3

„Šimon Peter im povedal: „Idem loviť ryby.“ Povedali mu: „Pôjdeme aj my s tebou.“ Išli a nastúpili na loď. Ale tej noci nechytili nič.“

Evanjelium podľa Lukáša 24:42

„38 On im povedal: „Čo sa ľakáte a prečo vám srdcia zachvacujú také myšlienky? 39 Pozrite na moje ruky a nohy, že som to ja! Dotknite sa ma a presvedčte sa! Veď duch nemá mäso a kosti – a vidíte, že ja mám.“ 40 Ako to povedal, ukázal im ruky a nohy. 41 A keď tomu stále od veľkej radosti nemohli uveriť a len sa divili, povedal im: „Máte tu niečo na jedenie?“ 42 Oni mu podali kúsok pečenej ryby. 43 I vzal si a jedol pred nimi.“

________________

3 : Ľudia raz zomrú a potom bude súd

Ak by reinkarnácia bola pravdivá, ľudia už v minulosti viacej krát zomreli vo svojich minulých životoch a aj do budúcnosti ešte viacej krát zomrú vo svojich budúcich životoch. Lenže biblia učí niečo iné, jasne učí, že ľudia len RAZ zomrú Heb 9: 24-28

List Hebrejom 9: 24-28

„24 Kristus totiž nevošiel do Svätyne zhotovenej rukou, ktorá je len predobrazom pravej, ale do samého neba, aby sa teraz za nás ukázal pred Božou tvárou. 25 Ani nie preto, aby seba samého viackrát obetoval ako veľkňaz, ktorý rok čo rok vchádza do Svätyne s cudzou krvou. 26 Inak by bol musel trpieť už mnohokrát od stvorenia sveta. On sa však teraz na konci vekov zjavil raz navždy, aby obetovaním seba zničil hriech: 27 A ako je ustanovené, že ľudia raz zomrú a potom bude súd, 28 tak aj Kristus: raz sa obetoval, aby sňal hriechy mnohých, a druhý raz sa zjaví – bez hriechu – na spásu tým, čo ho očakávajú.“

_______________

4 : Ježiš popiera existenciu minulých životov

Ježiš ani apoštoli neverili v reinkarnáciu, ale mimo nich v Izraeli existovalo viacero nekresťanských cirkví, ktorí verili v reinkarnáciu. Tí si mysleli, že keď sa niekomu stalo nešťastie, bola to odplata z minulých životov. Ježiš tento názor odmieta Lk 13: 15. Dokonca aj Ježišovi učeníci, ešte predtým ako dostali Ducha Svätého v Skutkoch, boli neobrezaného srdca a mylných predstáv a mysleli si, že keď sa niekto narodil slepý od narodenia, musel zhrešiť v minulom živote Jn 9:3. Podstatné je, že Ježiš takýto názor odmieta, čím priamo vyvracia učenie reinkarnácie.

Evanjelium podľa Lukáša 13 : 1-5

„1 Niektorí z tých, čo tam boli v tom čase, rozprávali mu o Galilejčanoch, ktorých krv Pilát zmiešal s krvou ich obetí. 2 On im povedal: „Myslíte si, že títo Galilejčania boli väčší hriešnici ako ostatní Galilejčania, keď tak trpeli? 3 Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete. 4 Alebo si myslíte, že tí osemnásti, čo na nich padla veža v Siloe a zabila ich, boli väčší vinníci ako ostatní obyvatelia Jeruzalema? 5 Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci zahyniete podobne.“

Evanjelium podľa Jána 9:3

„1 Ako šiel, videl človeka, ktorý bol od narodenia slepý. 2 Jeho učeníci sa ho spýtali: „Rabbi, kto zhrešil – on, alebo jeho rodičia -, že sa narodil slepý?“ 3 Ježiš odpovedal: „Nezhrešil ani on, ani jeho rodičia, ale majú sa na ňom zjaviť Božie skutky. 4 Musíme konať skutky toho, ktorý ma poslal, dokiaľ je deň. Ide noc, keď nik nebude môcť pracovať.“

________________

PROTIARGUMENTY ZÁSTANCOV REINKARNÁCIE :

1 : Biblia hovorí, že Ján Krstiteľ je reinkarnovaný prorok Eliáš.

Poznámka : Skutočnosť: Jedno Božie proroctvo znelo takto: „Posielam vám proroka Eliáša.“ Ježiš vysvetlil, že toto proroctvo sa splnilo na Jánovi Krstiteľovi Mal 4:5, 6; Mt 11:13, 14, no nepovedal, že Eliáš sa reinkarnoval do osoby Jána Krstiteľa. Ján sám povedal, že nie je Eliáš Jn 1:21, no Ján robil niečo veľmi podobné ako Eliáš – oznamoval, že Boh si praje, aby ľudia robili pokánie. 1Kr 18:36, 37; Mt 3:1. Ján bol okrem toho človek „s Eliášovým duchom a mocou“ Lk 1:13–17

_______________

2 : V akom tele prídu tí ktorí zomreli ?

1. list Korinťanom 15:35

„Ale niekto povie: „Ako vstanú mŕtvi? V akom tele prídu?“

Poznámka : „V akom tele“ nemyslí sa tu zvieracie telo, ale myslí sa tu to, či ľudia prídu v duchovnom tele, alebo vo fyzickom tele.

PS : Dávam do pozornosti moju kresťanskú stránku ktorá dokazuje pravdivosť kresťanstva skrze zázraky, znamenia, vedecké objavy a svedectvá https://www.posmrtnyzivotexistuje.sk/1-zazraky-a-znamenia-v-krestanstve/

Jozue, zástava a zastavenie slnka / Jozue slnečný zázrak / slnečný boh Achnatona a Jozue /

16.04.2024

Slnečný Boh Amenhotepa IV a Jozuovo zastavenie slnka Faraón Amenhotep IV známy aj ako Achnaton, vládol v rokoch 1351-1334 BC. V tom čase sa odohralo aj Jozuovo dobýjanie Kanánu znázornené v Amarnských listoch, ktoré sa datujú do roku 1360-1330 BC. Ako faraón je Amenhotep IV známy tým, že opustil egyptský tradičný polyteizmus a zaviedol atenizmus alebo uctievanie [...]

Obrana kresťanskej viery / Viera a učenie raných a prvých kresťanov / Zabudnuté kresťanstvo

13.04.2024

Hoci sa na Slovensku hlási ku kresťanstvu 70% populácie, reálnymi kresťanmi ktorí by zachovávali, alebo sa aspoň v maximálnej miere snažili zachovávať všetky biblické príkazy, nie je snáď takmer nikto. 4 biblické príkazy, ktoré dnes už takmer nikto z kresťanov nezachováva, hoci by tak mali činiť : 1 : Milovanie svojich nepriateľov Evanjelium podľa Matúša 5: [...]

Eucharistické zázraky vo svete / eucharisticke zazraky v Polsku / eucharistické zázraky na Slovensku

06.04.2024

Eucharistický zázrak je označenie pre fenomén týkajúci sa prejavenej reálnej prítomnosti Krista v eucharistii. Takýto zázrak môže byť sprevádzaný fyzickou premenou hostie či vína počas omše, alebo tiež zvláštnym pôsobením na osoby v okolí v niektorých situáciach, ako je náboženská konverzia či uzdravenie. Prvý zaznamenaný prípad, kedy sa hostia a víno viditeľne [...]

Zuzana Čaputová

Čaputová odovzdáva žezlo: Odchádza noblesa, ľudskosť, ale aj váhanie. Prezidentov bolo veľa, prezidentka len jedna

15.06.2024 09:00

K pódiu šla v sprievode svojho partnera Juraja Rizmana, dvoch dcér a mamy. V prejave priznala úspechy aj chyby. Ako hodnotia politológovia jej najsilnejšie a najslabšie momenty?

vojna na Ukrajine, Rusko

ONLINE: Na Ukrajine podľa Putina bojuje 700-tisíc ruských vojakov. Najhorúcejšia situácia je pri Pokrovsku

15.06.2024 06:55, aktualizované: 09:25

V súčasnosti má Rusko podľa Putina na území Ukrajiny takmer 700-tisíc vojakov.

BRICS / Luiz Inacio Lula da Silva / Si Ťin-pching / Cyril Ramaphosa / Nárendra Módí / Sergej Lavrov /

Cyril Ramaphosa je opäť prezidentom Juhoafrickej republiky

15.06.2024 06:40

Prezident Juhoafrickej republiky (JAR) Cyril Ramaphosa bol v piatok parlamentom opätovne zvolený do funkcie hlavy štátu.

vedeckeokienko

Len ďalšia Blog - Pravda stránka

Štatistiky blogu

Počet článkov: 21
Celková čítanosť: 40833x
Priemerná čítanosť článkov: 1944x

Autor blogu

Kategórie